• El regidor de Cs Calvià, Carlos Tarancón, reclama que se inste al Ejecutivo central a modificar urgentemente la Ley de Haciendas Locales, dado que el cobro de ese tributo es ilegal en ciertos casos

Calvià, viernes 19 de octubre de 2018. El concejal de Ciudadanos (Cs) Calvià, Carlos Tarancón, ha anunciado que pedirá en el próximo pleno de octubre que se inste tanto al Govern Balear como al Gobierno del Estado a modificar la Ley de Haciendas Locales por la vía de urgencia a fin de que los Ayuntamientos dejen de cobrar la plusvalía municipal en aquellos supuestos de transmisiones patrimoniales que sean inferiores al precio de valor del inmueble. “Hace año y medio que el Tribunal Constitucional tachó de inconstitucional que se cobre la plusvalía municipal en los casos en que no existe un incremento patrimonial o del valor del suelo en las transmisiones de inmuebles o de terrenos de naturaleza urbana”, ha explicado Tarancón, quien ha denunciado que “a pesar de la sentencia del Constitucional, no se ha actuado para anular un cobro sin sentido de un impuesto que solo se paga si existe un incremento de valor, y no una disminución”.

Asimismo, el concejal de Cs Calvià ha reclamado que “se modifique la Ley de Haciendas Locales a fin de que los ayuntamientos dejen de cobrar un impuesto declarado inconstitucional”. “El cobro de este tributo obliga a los perjudicados a acudir a la vía judicial que termina exigiendo al Ayuntamiento que devuelva el impuesto cobrado de forma ilegal, más los intereses y las costas”, ha asegurado Tarancón.

Finalmente, el concejal de Cs Calvià ha destacado que, en lo que llevamos de cambio de legislatura, se han aprobado siete Decretos Ley alegando que dichos asuntos debían tramitarse por la vía de urgencia como son la sanidad universal o la exhumación de los restos de Franco. “El cobro de un tributo de forma ilegal por parte de los ayuntamientos no parece que sea un asunto urgente para el nuevo Ejecutivo”, ha añadido el concejal.

—————————————–

  • Es regidor de Cs Calvià, Carlos Tarancón, reclama que s’insti s’Executiu central a modificar urgentment sa Llei d’Hisendes Locals, atès que es cobrament d’aquest tribut és il·legal en certs casos

Calvià, divendres 19 d’octubre de 2018. Es regidor de Ciutadans (Cs) Calvià, Carlos Tarancón, ha anunciat que demanarà en es pròxim ple d’octubre que s’insti tant es Govern Balear com es Govern de s’Estat a modificar sa Llei d’Hisendes Locals per sa via d’urgència a fi que ets Ajuntaments deixin de cobrar sa plusvàlua municipal en aquells supòsits de transmissions patrimonials que siguin inferiors an es preu de valor de s’immoble. “Fa un any i mig que es Tribunal Constitucional qualifica d’inconstitucional que se cobri sa plusvàlua municipal en es casos en què no existeix un increment patrimonial o des valor des sòl a ses transmissions d’immobles o de terrenys de naturalesa urbana”, ha explicat Tarancón, qui ha denunciat que “a prdar de sa sentència des Constitucional, no s’ha actuat per anul·lar un cobrament sense sentit d’un impost que només se paga si existeix un increment de valor, i no una disminució”.

Així mateix, es regidor de Cs Calvià ha reclamat que “se modifiqui sa Llei d’Hisendes Locals a fi que ets ajuntaments deixin de cobrar un impost declarat inconstitucional”. “Es cobrament d’aquest tribut obliga es perjudicats a acudir a sa via judicial que acaba exigint a s’Ajuntament que retorni s’impost cobrat de forma il·legal, més ets interessos i ses costes’, ha assegurat Tarancón.

Finalment, es regidor de Cs Calvià ha remarcat que, en lo que duim de canvi de legislatura, s’han aprovat set Decrets Llei al·legant que aquests assumptes havien de tramitar-se per sa via d’urgència com són sa sanitat universal o s’exhumació de ses restes de Franco. “Es cobrament d’un tribut de forma il·legal per part dets ajuntaments no pareix que sigui un assumpte urgent pes nou Executiu”, ha afegit es regidor.